UMOWA Z REKLAMODAWCĄ

Niniejsza umowa („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy operatorem sieci wymienionych poniżej stron internetowych (zwanym dalej „Spółką”) a osobą lub podmiotem akceptującym niniejszą Umowę (zwanym dalej „Reklamodawcą”) jako dnia ustalonego, w którym następuje akceptacja niniejszej Umowy.

ŚWIADEK:

MAJĄC NA UWADZE, że Spółka może być lub jest zaangażowana między innymi w świadczenie usług online umożliwiających Reklamodawcom przesyłanie i/lub publikowanie informacji, reklam i reklam o artystach dla dorosłych iontna jedną lub więcej posiadanych lub niebędących własnością, lub powiązanych, przez contract lub w inny sposób, strony internetowe, portale, sieci i inne papiery i electronsklepy internetowe, w tym m.in. www.rubpage.com (łącznie „Sieć Firmowa”);

ZWAŻYWSZY, że jeśli Reklamodawca jest indywidualnym przedsiębiorstwem handlowym, które chce promować własne indywidualne usługi Reklamodawcy, Reklamodawca chce promować i reklamować takie usługi osobiste, przesyłając zdjęcia, opisy, tekst i inne conti informacje dotyczące Reklamodawcy w jednym lub większej liczbie punktów sprzedaży w Sieci Spółki i w innych miejscach,ether poprzez ogłoszenia, banery i/lub linki; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że jeśli Reklamodawca jest osobą prawną lub indywidualną działalnością gospodarczą dążącą do promowania usług innych osób, Reklamodawca pragnie założyć konto w Spółce w celu promowania usług osób trzecich poprzez przesyłanie zdjęć, opisów, tekstów i innychonti informacje o dorosłych artystach, których Reklamodawca zatrudnia lub reprezentuje w celu publikowania w jednym lub kilku punktach w Sieci Spółki i gdzie indziej,ether poprzez ogłoszenia, banery i/lub linki; oraz

ZWAŻYWSZY, że pod warunkiem ścisłego przestrzegania przez Reklamodawcę warunków niniejszej Umowy, Reklamodawca może przesyłać i publikować dostarczone przez Reklamodawcę obrazy oraz contumieszczać w jednym lub kilku punktach sieci Firmy lub korzystać z innych usług, które Firma może od czasu do czasu udostępniać Reklamodawcy;

TERAZ, z uwzględnieniem wzajemnych obietnic i porozumień zawartych w niniejszej Umowie contW ramach odpowiedniego i wartościowego wynagrodzenia, którego adekwatność i wystarczalność jest uznana, strony, z których każda zamierza być prawnie związana niniejszym, przyrzekają i uzgadniają, co następuje:

1. Akceptacja i modyfikacja niniejszej Umowy

1.1 Stając się Reklamodawcą tej Witryny, Reklamodawca wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie. Reklamodawca nie może wybrać tych warunków, które dotyczą Reklamodawcy. Jeśli Reklamodawca nie zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy, Reklamodawca musi zaprzestać wszelkiego dostępu i korzystania z Witryny oraz wszelkich innych usług świadczonych przez Spółkę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu stworzenia jakichkolwiek praw egzekucyjnych przez osoby trzecie.

1.2 Nikt nie jest upoważniony do dostępu do Witryny lub korzystania z Usług, chyba że zaakceptował niniejszą Umowę. Taka akceptacja nie musi odbywać się za pomocą fizycznego podpisu, ponieważ electronic akceptacja niniejszej Umowy jest dozwolona przez prawo. Reklamodawca wyraża akceptację tego contrzeczywistej umowy poprzez podjęcie jakiegokolwiek działania wykazującego zgodę na to. Przykładami takich działań jest wpisanie nazwy Reklamodawcy w polu podpisu, zaznaczenie pola lub kliknięcie przycisku contw słowach „zgadzam się”, „continue” lub podobna składnia. Reklamodawca rozumie, że ma to taki sam skutek prawny, jak złożenie przez Reklamodawcę fizycznego podpisu na jakimkolwiek innym prawnym contrak. Jeśli Reklamodawca nie podejmie takiego działania, Reklamodawca jest nadal związany warunkami niniejszej Umowy z tytułu uzyskania przez Reklamodawcę dostępu do jakiejkolwiek części Witryny internetowej Spółki lub usług. Jeśli Reklamodawca kliknie dowolny link, przycisk lub inne urządzenie dostarczone Reklamodawcy w dowolnej części interfejsu Witryny Spółki, oznacza to, że Reklamodawca zgodnie z prawem wyraził zgodę na wszystkie warunki contw niniejszym dokumencie. Dodatkowo, korzystając z Witryny lub usług w jakikolwiek sposób, w tym przesyłając ContPo wprowadzeniu (zgodnie z definicją poniżej) do Witryny, Reklamodawca rozumie i zgadza się, że Spółka uzna takie użycie jako potwierdzenie przez Reklamodawcę całkowitej i bezwarunkowej akceptacji przez Reklamodawcę wszystkich warunków niniejszej Umowy.

1.3 Od czasu do czasu Firma może zmieniać niniejszą Umowę. Firma zastrzega sobie do tego prawo, a Reklamodawca zgadza się, że Firma ma to prawo. Reklamodawca zgadza się, że wszelkie modyfikacje lub zmiany niniejszej Umowy obowiązują i są wykonalne natychmiast po opublikowaniu i będą miały zastosowanie do wszystkich conti informacje przekazane i/lub przechowywane przez Spółkę. Każda zaktualizowana lub edytowana wersja zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje natychmiast po opublikowaniu, a poprzednia wersja nie ma contwywołują skutki prawne, chyba że zmieniona wersja wyraźnie odnosi się do poprzedniej wersji i zachowuje w mocy poprzednią wersję lub jej części. W ramach szczególnego wyjątku od powyższego, żadna aktualizacja lub zmiana niniejszej Umowy nie wpłynie na zobowiązania finansowe Reklamodawcy wobec Spółki, które podlegają wyłącznie wersji niniejszej Umowy opublikowanej w momencie opublikowania przez Reklamodawcę C Reklamodawcy.ontent. Firma zgadza się, że jeśli zmieni cokolwiek w niniejszej Umowie, zmieni „datę ostatniej modyfikacji” u góry niniejszej Umowy, tak aby było natychmiast oczywiste, że Firma zaktualizowała Umowę. Reklamodawca wyraża zgodę na okresowe ponowne odwiedzanie tej strony internetowej i używanie w tym celu przycisku „Odśwież” w przeglądarce Reklamodawcy. Reklamodawca zgadza się odnotować datę ostatniej zmiany niniejszej Umowy. Jeśli „data ostatniej modyfikacji” pozostaje niezmieniona od czasu, gdy Reklamodawca ostatnio zapoznał się z niniejszą Umową, Reklamodawca może założyć, że nic w Umowie nie zostało zmienione od czasu jej ostatniego przeczytania. Jeśli „data ostatniej modyfikacji” uległa zmianie, Reklamodawca może mieć pewność, żeethw Umowie zostało zmienione, a Reklamodawca musi ponownie ją przejrzeć w celu ustalenia, w jaki sposób zmiany mogły wpłynąć na prawa i obowiązki Reklamodawcy. W przypadku, gdy jakikolwiek sąd uzna akceptację modyfikacji niniejszej Umowy za nieskuteczną z jakiegokolwiek powodu, strony zamierzają wprowadzić w życie najnowszą, wcześniej zaakceptowaną wersję Umowy.

Zrzeczenie się — nie dokonując okresowego przeglądu niniejszej Umowy w celu ustalenia, czy którykolwiek z warunków uległ zmianie, Reklamodawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za takie niepowodzenie, a Reklamodawca zgadza się, że takie niepowodzenie jest równoznaczne z rezygnacją Reklamodawcy z prawa Reklamodawcy do zapoznania się ze zmienionymi warunkami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Reklamodawcę praw Reklamodawcy.

2. doontent, Płatności, Zwroty i Konta

2.1 Księgowanie Content. Pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i zatwierdzenia przez Spółkę wniosku o rejestrację konta Reklamodawcy, Reklamodawca może przesłać reklamyontent do zamieszczenia w sieci firmowej. "Content” jest zdefiniowany jako dowolny z c . Reklamodawcyontt, materiały, informacje, obrazy wizualne, zdjęcia, wideo, grafiki, materiały tekstowe, linki do stron internetowych i mediów społecznościowych, pseudonimy, postać, osobowość, dane biograficzne i continformacje o czynnościach). Publikacja ContWarunkiem jest ścisłe przestrzeganie przez Reklamodawcę wytycznych dotyczących publikacji Firmy, zasad dotyczących recenzji zdjęć oraz przestrzegania niniejszej Umowy, w tym między innymi:

2.2 Jeśli Reklamodawca podlega prawu federalnemu i stanowemu w Stanach Zjednoczonych, Reklamodawca gwarantuje i zgadza się, że wszystkie ContTreść przesłana i/lub opublikowana przez Reklamodawcę została sporządzona zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi z tytułem 18, USC §§2256, 2257 & 2258A i nast. oraz 28 CFR Part 75 i nast., z późniejszymi zmianami („Rozdział 2257”), a także wszystkie inne obowiązujące przepisy i regulacje federalne, stanowe, lokalne, prowincjonalne i zagraniczne.

2.3 Reklamodawca ponadto gwarantuje i zgadza się, że wszystkie ContTreść przesłana i/lub opublikowana przez Reklamodawcę nie obejmuje przedmiotu, który pociągałby za sobą obowiązki określone w paragrafie 2257. Jeśli takie content wyzwala sekcję 2257, a następnie Reklamodawca: soleny odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich zapisów wymaganych w Artykule 2257 lub wymaganych przez Firmę. Na żądanie Firmy Reklamodawca niezwłocznie przekaże Firmie pełne imię i nazwisko Powiernika dokumentacji, adres, pod którym przechowywane są wszystkie rejestry określone w sekcji 2257, a także kopię wszelkich rejestrów dotyczących wieku i innych informacji wymaganych zgodnie z art. 2257, dotyczących c.ontent opublikowany w co najmniej jednym punkcie w sieci firmowej. Ponadto, jeśli Reklamodawca ma siedzibę w jurysdykcji innej niż Stany Zjednoczone („Jurysdykcja zagraniczna”) lub przesyła Contz obcej jurysdykcji, Reklamodawca będzie również przechowywać wszelkie zapisy, jakie mogą być wymagane zgodnie z przepisami takiej zagranicznej jurysdykcji, oprócz wszelkich innych zobowiązań nałożonych na mocy niniejszej Umowy.

2.4 Rozważenie: Wynagrodzenie za zgoda Reklamodawcy na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy zostało udzielone Reklamodawcy w formie zezwolenia Reklamodawcy na korzystanie z Sieci Spółki, co obejmuje umożliwienie Reklamodawcy założenia Konta w Serwisie, przesyłania reklam Conti ciesz się związanymi z tym korzyściami promocyjnymi. Reklamodawca potwierdza istnienie i wystarczalność wynagrodzenia po zaakceptowaniu niniejszej Umowy.

2.5 Koszty reklamy: Aby promować usługi w Witrynie, Reklamodawca musi wybrać jedną lub więcej ofert reklamowych Spółki. Stawki związane z różnymi ofertami, po wybraniu, są wyraźnie widoczne w momencie zakupu. Takie stawki mogą ulec zmianie według uznania Spółki w dowolnym momencie. Koszty związane z umieszczaniem reklam i innych usług są wyraźnie opisane w Witrynie i włączone do niej przez odniesienie.

2.6 Reklamodawca ponosi pełne i solodpowiedzialność za produkcję, publikację i publikację Content. Reklamodawca powiadomi Spółkę w ciągu jednego (1) dnia roboczego od pierwszego zamieszczenia o wszelkich koniecznych do tego poprawkach, zmianach lub usunięciach. Firma nie zapewnia żadnych zwrotów ani kredytów (w tym kredytów, korekt, kuponów itp.) i Reklamodawca nie powinien ich oczekiwać.

(a) Firma nie zapewnia zwrotu pieniędzy, Firma, w swoim solwedług własnego uznania nie będzie (i) zwracać kredytu na żadną kartę kredytową lub debetową użytą do opłacenia usługi reklamowej; nie (ii) wystawi czeku na zwrot środków, który nie zostanie wysłany na aktualny adres rejestracji w podanym na koncie Reklamodawcy. W zakresie, w jakim Firma zapewni lub zaksięguje kredyt na koncie Reklamodawcy lub udzielił kredytu w przeszłości, w każdym przypadku, z jakiegokolwiek powodu, taki kredyt musi zostać wykorzystany nie później niż 1) sto osiemdziesiąt (180) dni od daty wysłane na konto Reklamodawcy; 2) przed rozwiązaniem niniejszej Umowy; lub sto osiemdziesiąt (180) dni od Daty wejścia w życie niniejszej Umowy, w zależności od tego, co nastąpi jako ostatnie. W przeciwnym razie kredyt zostanie anulowany i utracony, a wymiana nie zostanie zapewniona. Każda nadpłata zostanie zaksięgowana jako kredyt i będzie obsługiwana zgodnie z niniejszym paragrafem.

(b) Reklamodawca ponosi pełne i solodpowiedzialność za zapewnienie, że każda płatność jest odpowiednio i odpowiednio oznaczona, tak aby Firma mogła zastosować taką płatność do konta Reklamodawcy i reklamy. Reklamodawca musi contdziałać niezwłocznie, jeśli Reklamodawca uważa, że ​​taka płatność Reklamodawcy nie została zastosowana prawidłowo. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zastosować płatności w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od jej otrzymania, płatność przepada, staje się własnością Spółki i nie podlega zwrotowi.

(c) Jeśli strony zgadzają się, że Reklamodawca będzie płacić za reklamy w oparciu o model opłaty zmiennej, taki jak wyświetlenia, kliknięcia, ekspozycja, konwersje itp. (np. banery reklamowe), Reklamodawca musi zapłacić Firmie bezzwrotną opłatę alimentacyjną w osiągnięcie. Na koniec okresu sprawozdawczego, określonego przez Spółkę w solWedług własnego uznania Firma prześle Reklamodawcy raport dokumentujący obliczenie opłaty reklamowej, a opłata ta zostanie potrącona z kwoty zabezpieczającej. Zapisy, pliki, statystyki i raporty Spółki będą jedyną podstawą do obliczenia opłaty reklamowej i nie podlegają audytowi. Wszelkie pytania dotyczące takiej kalkulacji należy przesyłać w ciągu pięciu (5) dni roboczych od przesłania raportu Reklamodawcy przez Spółkę, w przeciwnym razie kalkulacja opłaty zostanie uznana za ostateczną. Strony uznają i zgadzają się, że model opłaty zmiennej, jak opisano powyżej, jest powszechnym method do obliczania opłaty reklamowej między niezależnymi firmami internetowymi i nie oznacza i nie oznacza, że ​​Spółka jest właścicielem, contpełni rolę lub ma jakikolwiek wpływ na działalność Reklamodawcy. Reklamodawca ma sole i pełna własność oraz contnadać swojej działalności.

(d) Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że instytucja finansowa lub dostawca Reklamodawcy może nałożyć na Reklamodawcę opłatę w wyniku uiszczenia przez Reklamodawcę opłat za reklamę lub usługi na rzecz Spółki przy użyciu takiej instytucji finansowej lub karty kredytowej/debetowej dostawcy lub innej płatności method. Reklamodawca rozumie, że Firma może wykorzystywać krajowe i/lub międzynarodowe przetwarzanie handlowców i w związku z tym mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty międzynarodowe. Zaleca się, aby Reklamodawca zapoznał się z takimi opłatami z góry, ponieważ Reklamodawca jest solodpowiedzialny za uiszczenie takich opłat i uwzględnienie tych opłat przy wyborze płatności method i konkretną kartę kredytową/debetową, ponieważ opłaty się różnią.

2.7 Oprócz bycia solOdpowiedzialny i odpowiedzialny za wszystkie Contch zgłoszonych do sieci firmowej, Reklamodawca jest również solJedyna odpowiedzialność za wszelkie contdostępne za pośrednictwem dowolnego łącza, które Reklamodawca zawiera w ramach C . Reklamodawcyontent oraz za wszelkie awarie techniczne, błędy lub inne problemy spowodowane przez takie łącze. Reklamodawca w szczególności zabezpiecza Firmę (co oznacza Firmę, jej właścicieli, członków kierownictwa i dyrektorów, następców, cesjonariuszy, prawników, podmioty stowarzyszone, agentów i licencjobiorców oraz, we wszystkich przypadkach, ich właścicieli, członków zarządu i dyrektorów, następców, cesjonariuszy, podmioty stowarzyszone, agenci i licencjobiorcy) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, długi lub zarzuty dotyczące dowolnej witryny połączonej przez Reklamodawcę z jednym lub kilkoma punktami sprzedaży w sieci firmowej.

2.8 Reklamodawca jest solely odpowiedzialny za wszelkie Contzłożone do Spółki, przez Reklamodawcę lub w imieniu Reklamodawcy przez osoby trzecie (takie jak fotografowie lub inni delegaci Reklamodawcy), a wszystkie postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie do takich Content. Reklamodawca gwarantuje i oświadcza, że ​​jest właścicielem i zachowuje lub uzyskał od Content właściciel, wszystkie niezbędne prawa do wyświetlania wszystkich Contprzesłanych Spółce zgodnie z niniejszą Umową, w tym, bez ograniczeń, wszelkich niezbędnych zgód modelowych, licencji praw autorskich, licencji na znaki towarowe, cesji, praw do reklamy i tym podobnych. Reklamodawca w szczególności zwalnia Firmę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, długi lub zarzuty związane z jakimkolwiek Conto ile przesyła i/lub zamieszcza posty zgodnie z niniejszą Umową.

2.9 Przed złożeniem jakiegokolwiek ContPo wysłaniu do publikacji Reklamodawca musi założyć konto reklamowe („Konto”) w Spółce, co wymaga określonej rejestracji, identyfikacji i informacji o płatnościach, według uznania Spółki. Reklamodawca gwarantuje i oświadcza, że ​​wszystkie informacje podane w związku z rejestracją Konta są prawdziwe i prawidłowe. Reklamodawca może założyć tylko jedno (1) Konto, a jego przenoszenie lub sprzedaż jest zabronione. Rejestracja Konta może zostać odrzucona, zawieszona lub cofnięta przez Firmę w dowolnym momencie, według uznania Firmy, jeśli Reklamodawca nie spełnia lub nie przestrzega wytycznych Firmy dotyczących publikacji, oceny zapewnienia jakości, zasad przeciwdziałania oszustwom lub uwierzytelniania klienta starania. Reklamodawcy, którym odrzucono, zawieszono, odmówiono lub zabroniono założenia Konta, nie mogą podejmować prób rejestracji kolejnego Konta przy użyciu tych samych lub innych danych rejestracyjnych. Wszelkie takie próby obejścia będą uważane za oszukańcze i niezgodne z prawem.

2.10 Reklamodawca nie może założyć Konta, jeżeli dostęp do Serwisu lub jego usług naruszałby przepisy obowiązujące w jurysdykcji Reklamodawcy.

2.11 Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie i/lub działania prowadzone za pośrednictwem Konta Reklamodawcy, które:ether lub nieautoryzowane przez Reklamodawcę. Reklamodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Spółki o każdym nieautoryzowanym dostępie lub korzystaniu z Konta Reklamodawcy.

2.12 Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z oszukańczego dostępu i/lub korzystania z Witryny za pośrednictwem Konta Reklamodawcy.

2.13 Reklamodawca może uzyskać dostęp online do swojego Konta. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na korzystanie z takiego Konta solwyłącznie w celu realizacji celów określonych w niniejszej Umowie, w tym wszelkich zastosowań niezbędnych do realizacji jej zamiarów. Reklamodawca zabezpieczy swoje hasło do Konta i inne dane logowania zgodnie ze standardami branżowymi i nie będzie udostępniać takich informacji żadnym osobom trzecim. Reklamodawca pozostaje sole odpowiedzialności i odpowiedzialności za Contna takim Koncie niezależnie od pomocy, jaką Firma może udzielić Reklamodawcy w odniesieniu do takiego Konta (np. ładowanie lub przekazywanie Contwprowadzone na konto) zgodnie z niniejszą Umową.

2.14 Prywatność/Zbieranie danych.

(a) Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma używa plików cookie, możliwości przeglądarki, sygnalizatorów internetowych, funkcji i funkcji, usług śledzenia i innych technologii do zbierania informacji o Reklamodawcy w celu poprawy doświadczenia Reklamodawcy na stronach. Zbieranie tych danych ma na celu poprawę nawigacji w witrynie; utrzymywać śledzenie preferencji; dostarczać ogólne wewnętrzne i użytkowników raporty z analityki internetowej; prowadzić badanie; i pomagać w identyfikowaniu możliwych nieuczciwych działań. Gromadzone informacje obejmują między innymi adres IP Reklamodawcy, urządzenie, dane transakcji, informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną, niezmienione obrazy/zdjęcia zamazanych obrazów/zdjęć, które może przesłać Reklamodawca, oraz inne dane dotyczące sesji (łącznie „ Dane pasywne”).

(b) Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu prowadzenia działalności przez Spółkę Reklamodawca będzie musiał przekazać dane osobowe, które będą obejmować informacje o koncie i reklamodawcy, informacje o płatnościach, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej, dane identyfikacyjne, dokumenty tożsamości, takie jak jako rządowe dowody tożsamości i inne dokumenty weryfikacyjne, uwierzytelnienie lub inne zdjęcia i/lub inne dokumenty i materiały weryfikujące wiek właściciela konta lub osób przedstawionych w Content. Ponadto Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma może rejestrować i przechowywać wszystkie interakcje z Reklamodawcą (np. telefon, czat na żywo, e-mail, internet itp.). Wszystkie wyżej wymienione kategorie informacji, danych i materiałów są w niniejszym dokumencie określane jako „Dane aktywne”.

(c) Reklamodawca w pełni i świadomie wyraźnie wyraża zgodę na otrzymanie i obsługę przez Spółkę Danych Pasywnych i Danych Aktywnych (together, „Dane biznesowe”) bez względu na to, kiedy lub na podstawie jakiej umowy zostały przekazane Firmie. Firma zgadza się, że będzie przetwarzać Dane biznesowe przy użyciu standardów uzasadnionych komercyjnie. Ponadto Firma ma wyraźną zgodę Reklamodawcy (bez żadnej dodatkowej zgody) na wykorzystywanie i utrzymywanie Danych firmowych w sposób, który uzna za stosowny, oraz przekazywanie ich części lub całości dowolnemu organowi ścigania lub w odpowiedzi na wezwanie do sądu lub inne administracyjne, regulacyjne lub proces prawny lub zobowiązanie, w tym między innymi wobec strony trzeciej w celu ochrony Spółki, Reklamodawcy lub ogółu społeczeństwa i/lub udostępnienia ich stronie trzeciej oraz wszystkim poprzednikom, następcom i cesjonariuszom w przypadku, gdy Spółka, jej aktywa lub całość lub zasadniczo wszystkie jej aktywa są nabywane w wyniku sprzedaży, fuzji lub innej reorganizacji firmy, lub w przypadku upadłości, wsolmściwość lub zarząd komisaryczny. Jeżeli Spółkaontnegocjacji, sprzedaży lub przeniesienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na podmiot pozarządowy, zrobi to tylko wtedy, gdy taki podmiot wyrazi zgodę na stosowanie komercyjnie uzasadnionych standardów w celu ochrony takich Danych biznesowych. Reklamodawca rozumie, że jeśli jakiekolwiek (rządowe lub nie) subcontzleceniodawca, nabywca lub cesjonariusz nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony danych wynikających z niniejszej Umowy. Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec Reklamodawcy za wykonanie umowyontratownik.

(d) Reklamodawca wyraźnie zgadza się, że Firma może wyszukiwać, porównywać i weryfikować Dane biznesowe pod kątem wszelkich odpowiednich zasobów, takich jak rządowe bazy danych oraz narzędzia i oprogramowanie stron trzecich, a w odniesieniu do informacji o kartach kredytowych, debetowych, upominkowych lub innych kartach płatniczych Firma Wyraźna zgoda reklamodawcy na wykorzystanie zewnętrznego dostawcy zgodnego ze standardem PCI do przechowywania i przetwarzania kart płatniczych, takich jak karty kredytowe, debetowe i upominkowe.

3. Udzielenie praw licencyjnych.

3.1 Reklamodawca niniejszym udziela Spółce, wraz z jej następcami prawnymi i cesjonariuszami, ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, wolnej od opłat licencji na używanie, wyświetlanie, kopiowanie, publikowanie, publikowanie, wystawianie, nadawanie, przesyłanie, komunikowanie, wykonywanie, rozpowszechnianie i rozpowszechnianie C . reklamodawcyontw sieci firmowej i/lub w celu włączenia takiego Reklamodawcy Contw dowolnej formie, medium lub technologii, która jest obecnie znana lub rozwinięta. Licencja udzielona Spółce przez Reklamodawcę umożliwia publikację Reklamodawcy Contna innych stronach internetowych osób trzecich, które pomogą Firmie uzyskać więcej widzów, aby zobaczyć C . Reklamodawcyontt, w tym wszelkie prace pochodne oparte na lub kompilacje, w tym takie Content, do celów określonych w niniejszej Umowie, w tym wszelkich zastosowań niezbędnych do realizacji jej zamiarów. Reklamodawca niniejszym udziela Spółce prawa w zakresie sole dyskrecji, do przetwarzania i/lub wprowadzania zmian, takich jak usunięcie Content w celu takiego Contzobowiązana do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów (łącznie „Prawa”) oraz polityk i procedur Firmy, a także do powstrzymania naruszeń własności intelektualnej osób trzecich (np. praw autorskich). W szczególności Reklamodawca zgadza się, że Firma może umieścić „RubPage” markowy znak wodny na zdjęciach przesłanych Spółce przez Reklamodawcę do wyświetlania na stronach internetowych Spółki. Reklamodawca również rozumie i niniejszym wyraża zgodę i zgadza się, że Firma może umożliwić Contumożliwiać przeglądającym, użytkownikom Witryny i innym osobom tworzenie i/lub publikowanie komentarzy, ocen, recenzji i tym podobnych (łącznie „Komentarze przeglądającego”) na temat takiego Reklamodawcy w jednej lub kilku posiadanych lub stowarzyszonych witrynach. Reklamodawca wyraźnie zwalnia Grupę Spółki z wszelkiej odpowiedzialności powstałej w związku z Komentarzami widza lub korzystaniem przez Spółkę z Contnia, w tym między innymi odpowiedzialności wynikającej z rozmycia, zniekształcenia, zmiany, znaku wodnego lub złudzenia optycznego, które mogą wystąpić.

3.2 Bez względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy do contrzadko, Spółka nie jest zobowiązana do egzekwowania praw autorskich Reklamodawcy ani innych praw własności intelektualnej związanych z Content przedłożony i/lub wysłany. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że kradzież własności intelektualnej szerzy się w Internecie i że Contelementy mogą zostać skradzione, skopiowane lub w inny sposób naruszone przez osoby trzecie, w stosunku do których Spółka nie ma controla. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia Reklamodawca ponosi solobowiązek egzekwowania praw własności intelektualnej Reklamodawcy, jeśli sobie tego życzy. Firma zachowuje prawo do egzekwowania własnych praw autorskich, praw licencyjnych i innych praw własności intelektualnej związanych z siecią firmową i powiązanymi dziełami. Reklamodawca będzie przez cały czas rozsądnie współpracować z Firmą i jej doradcą w związku z podejrzeniem naruszenia lub pozwem o naruszenie, w tym między innymi w zakresie składania zeznań oraz poprzez udostępnianie wszelkich zapisów, dokumentów, informacji itp. na uzasadnione żądanie Firma.

3.3 Ostrzeżenie dotyczące prywatności/bezpieczeństwa: Należy pamiętać, że chociaż Firma podejmuje uzasadnione starania w celu ochrony wszelkich danych osobowych lub danych prywatnych przekazywanych Firmie przez reklamodawców, żadna witryna ani serwer nie są odporne na włamania lub inne naruszenia protokołów bezpieczeństwa, co może skutkować bezprawnym publiczne udostępnianie takich informacji i danych. Takie działania mogą spowodować upokorzenie, stres psychiczny/emocjonalny, kradzież tożsamości i inne znaczące szkody. W związku z tym Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ujawnienie prywatnych informacji Reklamodawcy, danych osobowych lub Cont, a Reklamodawca niniejszym zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń z tym związanych. Reklamodawca ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Witryna jest miejscem reklamowym dla dorosłych, o tematyce erotycznej, do którego mogą uzyskać dostęp użytkownicy na całym świecie. Reklamodawca rozumie zatem, że wszelkie materiały przesłane do Witryny mogą być przeglądane przez obecnych i/lub byłych przyjaciół, rodzinę, współpracowników, współpracowników, pracodawców i znajomych.

3.4 Firma nie jest zobowiązana do wypłaty Reklamodawcy jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej za prawa licencyjne, które Reklamodawca udzielił Spółce na mocy niniejszej Umowy, a Reklamodawca wyraża zgodę na przesłanie i/lub opublikowanie Contw jednym lub większej liczbie punktów sprzedaży w sieci Spółki stanowią adekwatne i wystarczające wynagrodzenie za przyznanie tych praw.

3.5 Okres obowiązywania praw licencyjnych udzielonych Spółce na mocy niniejszej Umowy przez Reklamodawcę jest nieograniczony, z wyjątkiem tego, że wspomniane prawa licencyjne mogą zostać wypowiedziane przez Reklamodawcę poprzez rozwiązanie Umowy zgodnie z punktem 8.10. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że samo zatrzymanie płatności za swoje reklamy lub nieodnowienie reklamy w Firmie nie stanowi wygaśnięcia praw licencyjnych ani niniejszej Umowy. Po skutecznym wypowiedzeniu praw licencyjnych przez Reklamodawcę, Spółka usunie wszelkie Contz sieci firmowej. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu żadnych Contprzekazany Reklamodawcy, który Reklamodawca przesłał Firmie. Niezależnie od wszystkiego do contrzadko, Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie Contmogą być przechowywane przez czas nieokreślony przez Spółkę lub jej poprzedników, agentów, dyrektorów, udziałowców, podmioty stowarzyszone, następców i cesjonariuszy do celów archiwalnych, contcelami merytorycznymi i/lub prawnymi, w tym między innymi publikacją zarchiwizowanej sekcji reklam lub sekcji profilu reklamodawców na jej stronie internetowej, sprzedażą Spółki lub całości lub zasadniczo wszystkich jej aktywów i/lub upadłością , zarząd komisaryczny lub insolspółką.

3.6 Wszystkie prawa licencyjne przyznane Spółce na mocy niniejszej Umowy będą wolne od opłat licencyjnych, w pełni zbywalne, zbywalne i podlegające sublicencji przez Spółkę, w jej sole dyskrecja.

3.7 Reklamodawca może wyznaczyć osobę trzecią do działania w imieniu Reklamodawcy, zawierając Umowę o delegację Reklamodawcy. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wyznaczonej osoby trzeciej działającej w jego imieniu, za zgodą Reklamodawcy lub bez niej. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że zawarcie Umowy o delegowanie Reklamodawcy nie zwalnia Reklamodawcy z warunków niniejszej Umowy i taki Reklamodawca ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie działania któregokolwiek z pełnomocników.

3.8 Niniejsza Umowa nie stanowi licencji dla Reklamodawcy na używanie nazw handlowych Firmy, znaków usługowych lub jakichkolwiek innych oznaczeń handlowych będących własnością Firmy lub licencjonowanych przez Firmę, w tym między innymi „RUBPAGE”, „STRONA RUB” i dowolny termin containing chronionych znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw handlowych Spółki. Jakiekolwiek użycie jakiejkolwiek nazwy handlowej Spółki lub jej licencjodawców, znaków usługowych lub jakichkolwiek innych oznaczeń handlowych jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. W szczególności Reklamodawcy nie wolno rejestrować żadnego adresu URL (Uniform Resource Locator) ani adresu WWW, który:ontw jakimkolwiek znaku towarowym lub adresie URL firmy lub jej licencjodawców lub contw dowolnych warunkach, które są łudząco podobne do znaków towarowych lub adresów URL Spółki.

3.9 Niezależnie od wszystkiego w niniejszym dokumencie do contrzadko, Firma niniejszym udziela Reklamodawcy ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na używanie, kopiowanie i publiczne wyświetlanie RUBPAGE wspólne oznaczenie członkostwa w sposób podlegający bieżącemu zatwierdzeniu przez Spółkę. Niniejsza licencja udzielona w tej sekcji będzie contbędą obowiązywać do momentu wystąpienia pierwszego z następujących zdarzeń: (a) Reklamodawca nie spełnia wymagań określonych przez Firmę jako warunek wstępny używania znaku; lub (b) Firma wypowiada niniejszą licencję w swoim sole według uznania przez i po przekazaniu zawiadomienia Reklamodawcy. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty licencyjnej lub innego wymogu zapłaty za continucja praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

4. Oświadczenia, gwarancje, zobowiązania i odszkodowania ze strony Reklamodawcy. Reklamodawca niniejszym oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje Spółkę, co następuje:

4.1 Reklamodawca jest właścicielem lub posiada upoważnienie prawne do przeniesienia lub udzielenia Spółce jakichkolwiek praw licencyjnych, praw własności intelektualnej, innych praw lub praw słusznych niezbędnych lub wymaganych do umożliwienia publikowania Contw jednym lub większej liczbie punktów sprzedaży w sieci firmowej, w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do wizerunku handlowego, zgody na nazwy handlowe i zgody na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób występujących we wspomnianym Contwystarczające, aby zezwolić na legalne wykorzystanie ich imion i podobizny, osoby i/lub postaci, w tym, ale nie ograniczając się do, zwolnień wszystkich niezbędnych praw do reklamy, komercyjnego wykorzystania i prywatności.

4.2 Reklamodawca nie zawarł żadnych innych umów, zobowiązań, zobowiązań ani obciążeń prawnych, które mogłyby uniemożliwić lub ingerować w prawa i licencje, które Reklamodawca udzielił Firmie na mocy niniejszej Umowy, lub które mogłyby uniemożliwić Firmie swobodne korzystanie z Contzgodnie z niniejszą Umową.

4.3 Że ContTreść jest w pełni oryginalna i nie została skopiowana w całości ani w części z innej pracy, reklamy, obrazu lub źródła, które nie jest własnością Reklamodawcy ani nie jest udzielona mu na nie licencji. Obrazy wizualne contained w Contnie są zdjęciami fałszywymi ani „stockowymi” oraz że każde zdjęcie osoby przedstawionej w Content jest prawdziwym i dokładnym przedstawieniem osoby przedstawionej i dostępnej dla wszelkich reklamowanych usług.

4.4 Że wszystkie osoby przedstawione w jakiejkolwiek reprezentacji graficznej w Conto ile Reklamodawca przekazał Firmie zgodę na osobę pełnoletnią w wieku powyżej osiemnastu (18) lat (lub starszych, jeśli wiek pełnoletni jest wyższy niż 18 lat w jurysdykcji, w której osoby te zostały sfotografowane), w czasie, w którym osoby zostały sfotografowane, w związku z tworzeniem lub produkcją ContEnt.

4.5 Jeśli Reklamodawca wykorzystuje Konto Reklamodawcy do publikowania Content odnoszące się do osób trzecich, że wszystkie fotografie osób fizycznych contained w ContSą to zdjęcia dorosłego artysty, którego Reklamodawca aktualnie zatrudnia i/lub reprezentuje. Jeśli taka osoba przestanie być powiązana z Agencją, Agencja powiadomi Spółkę w ciągu jednego dnia roboczego i wprowadzi takie zmiany we wszelkich opublikowanych Contw celu odzwierciedlenia każdej takiej zmiany w stowarzyszeniu. Agencja ponadto oświadcza, że ​​osoba podpisująca niniejszą Umowę osobiście sprawdziła dokumenty weryfikujące wiek, aby potwierdzić, że osoba przedstawiona w dowolnym Content przedłożony Spółce przekroczył wiek uprawniający do wyrażenia zgody w jurysdykcji, w której Content został utworzony.

4.6 RubPage prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec handlu ludźmi, wykorzystywania nieletnich, prostytucji i wszelkich innych nielegalnych zachowań. Współpracujemy z organami ścigania, zgodnie z odpowiednim procesem, np. wezwaniem do sądu, w dochodzeniu w sprawie działalności przestępczej. RubPage prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec handlu ludźmi, wykorzystywania nieletnich, prostytucji i wszelkich innych nielegalnych zachowań. Współpracujemy z organami ścigania, zgodnie z odpowiednim procesem, takim jak wezwanie do sądu, w dochodzeniu w sprawie działalności przestępczej. Reklamy naruszające naszą politykę zerowej tolerancji zostaną odrzucone, a przesłanie takich reklam do publikacji może skutkować skierowaniem do organów ścigania i natychmiastowym zamknięciem konta.

4.7 Że każdy Reklamodawca, który prześle Contpodmiot, który odnosi się do miejsca prowadzenia działalności lub miejsca prowadzenia działalności lub go przedstawia, ma zezwolenie podmiotu lub miejsca prowadzenia działalności na opublikowanie takiego Content, i że takie Content nie narusza praw własności intelektualnej przedstawionego przedsiębiorstwa lub miejsca.

4.8 Czy reklamodawca Business Data reklamodawca przedstawił Firmie jest ważny, autentyczny i prawdziwy; że Reklamodawca posiada wszelkie prawa niezbędne do wykorzystywania i prezentowania Firmie Danych Biznesowych; że informacje contzawarte w nim jest prawdziwe i dokładne; oraz że cała dokumentacja użyta do identyfikacji Reklamodawców jest dokumentacją wydaną przez organ odpowiedniej i ważnej agencji rządowej osoby, której nazwisko widnieje w dokumentacji.

4.9 Reklamodawca posiada i utrzymuje ważną, autentyczną i rzeczywistą dokumentację osoby (osób) przedstawionej w Contz zastrzeżeniem, które Reklamodawca przedstawił Firmie na żądanie, wykazując, że takie osoby były osobami pełnoletnimi w wieku powyżej osiemnastu (18) lat (lub starszych, jeśli w jurysdykcji, w której osoby te zostały sfotografowane, pełnoletność jest większa niż 18 lat) kiedy Content przedstawiający takie osoby. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że taka dokumentacja zawiera dowód daty produkcji jakiegokolwiek przedstawienia.

4.10 Że wobec Reklamodawcy nie wniesiono żadnych roszczeń w związku z Contlub w inny sposób, a Reklamodawca nie wie o żadnym roszczeniu, że Content narusza prawa własności intelektualnej lub prawa do jakiejkolwiek innej pracy i/lub jakiejkolwiek osoby, filmu lub korporacji.

4.11 Aby wszystkie obowiązki w odniesieniu do Contw tym, bez ograniczeń, wszelkie pensje, tantiemy, obecne i przyszłe opłaty licencyjne, opłaty za usługi itp., jeśli takie istnieją, zostały dotychczas w pełni opłacone.

4.12 Że Content: (a) nie jest nielegalne lub contpodatny na prawo; (b) nie promuje nielegalnych działań ani nie zawiera linków do stron internetowych lub mediów społecznościowych promujących nielegalne działania; (c) nie promuje ani nie łączy z przemocą contpodatny na prawo; (d) nie są nękające, zniesławiające, nienawistne, obraźliwe, zniesławiające ani obsceniczne; (e) nie zawiera linków do stron internetowych, które contain conttreści niezgodne z prawem, zniesławiające, nienawistne, obraźliwe, zniesławiające lub obsceniczne; (f) nie obejmuje przedstawiania rzeczywistej lub symulowanej aktywności seksualnej; (g) nie eksponuje genitaliów ani okolic łonowych; (h) nigdy nie był przedmiotem żadnego ścigania, dochodzenia ani powództwa cywilnego przez jakąkolwiek stronę lub agencję rządową. Firma zastrzega sobie prawo, ale nie zobowiązuje się do usunięcia, usunięcia lub odmowy publikacji jakichkolwiek Contuznając, że jest to niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, obraźliwe lub naruszające niniejszą Umowę lub jej zasady i procedury. Reklamodawca zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z takim usunięciem.

4.13 Że nic w Contstanowi lub sugeruje ofertę zaangażowania się w niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie, a solpodszepty lub spotkania w celu zaangażowania się w niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie, lub komunikację dotyczącą niezgodnego z prawem postępowania lub jakiegokolwiek zachowania, we wszystkich przypadkach, z poszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów. Taki Contich publikowanie jest surowo zabronione, a ich zamieszczanie spowoduje zamknięcie konta Reklamodawcy w Spółce.

4.14 Że jeśli Reklamodawca prowadzi działalność opisaną lub opisaną w Contprzesłanych Firmie przez Reklamodawcę lub znajdujących się w witrynie Reklamodawcy lub we własnym serwisie społecznościowym Reklamodawcy, że wspomniana firma jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz że Reklamodawca uzyskał wszystkie niezbędne licencje, zezwolenia i upoważnienia do prowadzenia takiej działalności od wszystkich odpowiednich agencji i władze.

4.15 Reklamodawca przeczytał, zrozumiał, zgadza się i będzie w pełni przestrzegać obowiązujących w danym momencie zasad, oświadczeń i innych procedur operacyjnych Firmy pojawiających się na stronie www.rubpage. Com.

4.16 Reklamodawca będzie bronił, zabezpieczał i zabezpieczał Grupę przed wszelkimi działaniami, pozwami, roszczeniami, wyrokami, karami, stratami, odszkodowaniami, kosztami, opłatami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi stratami, które mogą zostać uzyskane lub nałożone z powodu naruszenia jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji, przymierza lub umowy lub wprowadzenia w błąd przez Reklamodawcę na podstawie niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek roszczenia, że ​​którykolwiek z ContTreść przesłana Spółce przez Reklamodawcę lub opublikowana przez Reklamodawcę narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawo jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z korzystaniem z Contprzez Spółkę. Reklamodawca ponadto zgadza się zwrócić Firmie wszelkie koszty, w tym honoraria adwokackie, poniesione w odpowiedzi na wezwania, wnioski o ujawnienie informacji, nakazy sądowe, wnioski organów ścigania lub inne procesy prawne dotyczące Reklamodawcy.

4.17 Złożenie przez Reklamodawcę jakiegokolwiek ContPodmiot, który narusza wymagania określone w niniejszej Umowie, może stanowić istotne naruszenie niniejszej Umowy, umożliwiając Spółce jej natychmiastowe rozwiązanie.

5. Ograniczenie odpowiedzialności za przesłane Content

5.1 Reklamodawca zgadza się, że Grupa Spółki nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób ani w żadnym stopniu za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek Contdostarczonych lub przekazanych Spółce przez Reklamodawcę. Wszystkie content podlega zasadom przechowywania dokumentacji Spółki i innym powiązanym zasadom. Reklamodawca wyraźnie potwierdza, że ​​Reklamodawca dostarcza tylko kopie Contprzekazanych Firmie, a Firma nie jest zobowiązana do utrzymywania kopii zapasowych jakichkolwiek Content złożony przez Reklamodawcę lub zwrot Contprzekazany Reklamodawcy.

5.2 Reklamodawca zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników, którzy contdziałać Reklamodawcy lub odwiedzać strony internetowe Reklamodawcy za pośrednictwem Sieci firmowej lub w inny sposób („Ruch”). Taki ruch pojawia się TAK, JAK JEST, bez jakichkolwiek gwarancji, któreether wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub jakości. Reklamodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że taki Ruch zgadza się z warunkami Reklamodawcy, a jeśli taki Ruch narusza jakiekolwiek takie warunki, Reklamodawca zgadza się nie ponosić odpowiedzialności Grupy Spółki.

5.3 Reklamodawca zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania jakiejkolwiek osoby, która odpowiada na reklamę lub Reklamodawcę Content zamieszczony w sieci firmowej. Reklamodawca w szczególności zwalnia Spółkę z wszelkich roszczeń wynikających z obrażeń ciała, cierpienia psychicznego, uszkodzenia mienia, utraty życia, utraty wolności, obrażeń, choroby, ciąży lub innych szkód/strat poniesionych przez Reklamodawcę w wyniku interakcji ze stronami trzecimi wynikające z Content zamieszczony w Firmowej Sieci.

6. Wyłączenie gwarancji/przejęcie ryzyka; Ograniczenie odpowiedzialności.

6.1 WYŁĄCZENIE GWARANCJI/PRZEJĘCIE RYZYKA. REKLAMODAWCA WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODBYWA SIĘ U REKLAMODAWCY SOLE I WYŁĄCZNE RYZYKO. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „TAK JAK JEST, ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEJKOLWIEK RODZAJU, WHETHER WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚCI, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA REKLAMODAWCY LUB ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB BEZBŁĘDNE; FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, PRZEGLĄDAJĄCYCH LUB UŻYTKOWNIKÓW JEJ WITRYN, RUCHU ANI DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB W KAŻDYM OPROGRAMOWANIU, SPRZĘCIE LUB USŁUGACH ZOSTANĄ POPRAWIONE. REKLAMODAWCA ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WYKORZYSTANIE DOWOLNYCH MATERIAŁÓW I/LUB DANYCH POBRANYCH LUB UZYSKANYCH W INNY SPOSÓB W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO REKLAMODAWCY SOLELY ODPOWIADA ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU I/LUB DANYCH. PONADTO REKLAMODAWCA ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE WSZELKIE ARTYKUŁY INFORMACYJNE, WSKAZÓWKI REKLAMOWE LUB ARTYKUŁY Z OPINIIĄ (ZWANĄ ŁĄCZNIE W TYM „ARTYKUŁAMI”) ZAMIESZCZONE GDZIEKOLWIEK W SIECI FIRMY NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO PROFESJONALNE I PRAWNE SOLELY ODZWIERCIELAJĄ OPINIE AUTORÓW ARTYKUŁÓW. NINIEJSZYM REKLAMODAWCA ZGADZA SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK POLEGANIE NA ARTYKUŁACH JEST: SOLELY DECYZJA REKLAMODAWCY I PONADTO ZGADZA SIĘ ZRZEKAĆ WSZELKICH ROSZCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z DECYZJI REKLAMODAWCY O ZASTOSOWANIU SIĘ WSZELKIEJ PORADYONTW KAŻDYCH ARTYKUŁACH.

6.2 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. REKLAMODAWCA ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, GRUPA SPÓŁKI W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WOBEC REKLAMODAWCY LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBIE LUB PODMIOTU DOCHODZĄCE PRAW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA AGENCJI, ZYSK BIZNESOWYCH, PRZERWANIE W DZIAŁALNOŚCI, UTRATA INFORMACJI BIZNESOWYCH ORAZ INNE SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY LUB INNE STRATY FINANSOWE) ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, POLEGANIE NA ARTYKUŁACH ZAMIESZCZANYCH W SIECI FIRMY LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB OBIEKTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W ŚWIADCZENIU USŁUG NA RZECZ REKLAMODAWCY, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA, MIAŁA INNY POWÓD WIEDZIEĆ LUB MOŻLIWOŚĆ WIEDZY ODSZKODOWANIE. REKLAMODAWCA PRZYZNAJE, ŻE POWYŻSZE ZDANIE DOTYCZY ŚWIADOMEGO, DOBROWOLNEGO PODZIAŁU RYZYKA (ZNANYCH I NIEZNANYCH) MIĘDZY STRONAMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ŻE TAKI DOBROWOLNY PODZIAŁ RYZYKA BYŁ ISTOTNY I ISTOTNY PODZIAŁ RYZYKA GOSPODARCZE LUB INNE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ZOSTAŁY WYnegocjowane i UZGODNIONE PRZEZ STRONY W ZALEŻNOŚCI OD TAKIEGO DOBROWOLNEGO PODZIAŁU RYZYKA. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY W RAMACH JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY W AGREGATACH BĘDZIE OGRANICZONA W AGREGATACH DO ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NIE WIĘCEJ NIŻ DZIESIĘCIU DOLARÓW (10.00 USD). PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

7. Rola Spółki jako dostawcy usług internetowych.

7.1 Reklamodawca zgadza się, że Reklamodawca jest twórcą i producentem swojego Content i jest solely odpowiedzialny za wszelkie Cont, który jest publikowany w co najmniej jednym punkcie sieci firmowej i akceptuje wszystkie zobowiązania związane z Contzgodnie z opisem w innym miejscu niniejszej Umowy.

7.2 Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Firma działa jako pośrednik komunikacji dla zewnętrznych reklamodawców i/lub użytkowników. Firma nie produkuje, nie projektuje ani w żaden inny sposób nie dostarcza żadnych contdo swoich reklamodawców. W związku z tym strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Spółka będzie uważana za dostawcę usług internetowych („OSP”), a także za interaktywną usługę komputerową. nicontokreślone poniżej należy interpretować jako zrzeczenie się praw w tym zakresie. Reklamodawca powiadomi o tym i zastosuje się do obowiązujących procedur powiadamiania oraz zgadza się, że Spółka będzie miała i będzie w pełni korzystać z obowiązujących przepisów „bezpiecznej przystani”, wraz z immunitetem, ograniczeniami odpowiedzialności, obroną Dobrego Samarytanina i innymi przepisami dotyczącymi dostawców i użytkowników Interactive Computer Usługi określone w obowiązującym prawie oraz wszelkie podobne zawiadomienia i inne przepisy ograniczające lub w inny sposób izolujące odpowiedzialność OSP i dostawców lub użytkowników interaktywnych usług komputerowych zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, które mogą mieć zastosowanie, w których Reklamodawca lub cesjonariusze Reklamodawcy zdecydują się na wniesienie jakiegokolwiek roszczenia przeciwko Grupie Spółki lub cesjonariuszom lub sublicencjobiorcom praw przyznanych Spółce na mocy niniejszej Umowy.

7.3 Reklamodawca przyjmuje do wiadomości swoją odpowiedzialność za uniemożliwienie nieletnim pozostającym pod jego opieką dostępu do szkodliwych lub nieodpowiednich materiałów. Reklamodawca zgadza się nie zezwalać nieletnim na oglądanie takich cont, a Reklamodawca zgadza się podjąć odpowiedzialne środki, aby temu zapobiec. Dostępnych jest wiele komercyjnych filtrów bezpieczeństwa online, które mogą pomóc użytkownikom ograniczyć dostęp nieletnich do szkodliwych lub nieodpowiednich materiałów. Reklamodawca jest niniejszym informowany, że może wyszukiwać takie usługi w serwisach takich jak: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, pośród innych. Należy pamiętać, że Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług, do których odnoszą się takie witryny, a Firma zaleca, aby Reklamodawca zachowywał należytą staranność przed zakupem lub zainstalowaniem jakiegokolwiek filtra online. Reklamodawca zgadza się podjąć określone kroki, aby uniemożliwić nieletnim oglądanie contw sieci firmowej, jeśli dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego Reklamodawcy jest możliwy dla osoby niepełnoletniej. Ponadto Reklamodawca zgadza się, że jeśli jest rodzicem lub opiekunem nieletniego dziecka, obowiązkiem Reklamodawcy, a nie Spółki, jest zachowanie wszelkich ograniczeń wiekowych.ontwprowadzone do sieci firmowej przed wyświetlaniem lub dostępem dzieci lub oddziałów Reklamodawcy.

7.4 Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Spółka działa jako dostawca Interaktywnej Usługi Komputerowej. W związku z tym Spółka jest odporna i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za roszczenia wynikające z publikacji lub przekazania Contze strony Reklamodawców i osób trzecich. Firma nie tworzy takich contnie ponosi odpowiedzialności za publikację uwag lub komunikatów osób trzecich, które mogą prawdopodobnie wzrosnąć do poziomu zaskarżenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi za publikację materiałów, które mogą zostać uznane za zniesławiające lub naruszające prywatności lub praw do wizerunku. Należy pamiętać, że prawo zezwala Firmie na usuwanie lub blokowanie wszelkich contuznane za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób naruszające zasady Firmy, bez wpływu na status Firmy jako dostawcy interaktywnej usługi komputerowej.

8. Standardy wydawnicze

8.1 Firma nigdy nie publikuje reklam content dla, ani nie akceptuje reklam contod każdej osoby w wieku poniżej 18 lat.

Firma nigdy nie publikuje zdjęć ani filmów Reklamodawcy zrobionych przed 18. urodzinami Reklamodawcy.

Firma nigdy nie zezwala Reklamodawcy na reklamowanie, sugerowanie lub sugerowanie, że ma on mniej niż 18 lat (nawet jeśli Firma ma dowód, że faktycznie Reklamodawca ma co najmniej 18 lat).

Reklamodawcy nie mogą reklamować się za pomocą przymiotników, których można by użyć do opisania osoby w wieku poniżej 18 lat.

8.2 Firma nie jest twórcą ani właścicielem tej strony trzeciej content i nie sugeruje ani nie dostarcza żadnych contdla stron trzecich. Firma nie egzekwuje praw własności intelektualnej reklamodawców, ponieważ reklamodawcy zachowują pełne prawa i własność conto ile zapewniają, z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej Firmie w ramach Umowy z reklamodawcą na hostowanie ich contEnt.  

Firma jest po prostu wydawcą, a nie działaontent dostawcę. Nadesłane materiały spełniające nasze standardy wydawnicze i wymogi zapewnienia jakości są publikowane bez udziału pracowników Spółki.

Firma nie opublikuje żadnych tekstów, które mogłyby zostać uznane za sugerujące podtekst seksualny, lub takie, które sollub może być błędnie zinterpretowany jako solpodżeganie lub angażowanie się w jakiekolwiek niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie.  

Firma przestrzega prawa Stanów Zjednoczonych; lokalizacja reklamy nie określa, jakie przepisy mają zastosowanie do reklamy.

Firma nie będzie publikować żadnych tekstów, które są dyskryminujące, obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie.

Firma nie będzie publikować żadnego tekstu, który narusza prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej firmy, produktu, osoby lub usługi z branży dla dorosłych.

Reklamodawcy nie mogą umieszczać żadnych odniesień ani linków, hiperłączy ani adresów URL do stron internetowych osób trzecich.

Reklamodawcy nie mogą publikować gróźb pod adresem innych Reklamodawców ani Widzów.

Cały tekst ogłoszeń musi być przesłany i opublikowany w języku angielskim.

Spółka wymaga, aby Reklamodawcy przesłali tekst dokładnie w taki sposób, w jaki chcą, aby był prezentowany w ich reklamie.  

KONTO REKLAMODAWCY ZOSTANIE ZAMKNIĘTE, JEŚLI PRZEŚLEJĄ TEKST NARUSZAJĄCY PRAWO USA I/LUB SOLNIELEGALNE USŁUGI ICITS.

8.3 Firma nie będzie publikować żadnego obrazu, który mógłby zostać błędnie zinterpretowany jako solpodżeganie lub angażowanie się w jakiekolwiek niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie.

Obrazy, które wyświetlają znaki wodne z linkami, hiperłączami lub adresami URL, nie mogą być publikowane.

Firma nie opublikuje żadnego obrazu, który wskazuje, sugeruje lub może być błędnie interpretowany jako sugerujący, że Reklamodawca ma mniej niż 18 lat.

Firma nie będzie publikować żadnego wizerunku reklamodawcy wykonanego przed ukończeniem przez reklamodawcę 18 lat.

Firma nie będzie publikować żadnych obrazów, które są dyskryminujące, obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie.

Firma nie opublikuje żadnego obrazu, który podlegałby tytule 18, sekcja 2257 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

Spółka wymaga, aby Reklamodawcy przesyłali swoje zdjęcia dokładnie w taki sposób, w jaki chcą, aby były prezentowane w ich reklamie.

8.4 Firma nie opublikuje żadnych filmów wideo, które mogłyby zostać uznane za sugerujące podtekst seksualny, lub takie, które sollub może być błędnie zinterpretowany jako solpodżeganie lub angażowanie się w jakiekolwiek niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie.

Firma nie opublikuje żadnego filmu dłuższego niż 3 minuty.

Firma nie będzie publikować żadnych filmów, które są dyskryminujące, obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie.

Firma nie opublikuje żadnego filmu wideo, który podlegałby tytule 18, sekcja 2257 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

Polityka publikowania filmów Spółki jest zgodna z polityką publikowania zdjęć Spółki.

9. Dokumenty

9.1 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu istnieją wątpliwości, czy Ogłoszeniodawca ma ukończone 18 lat (wygląd cech ciała Ogłoszeniodawcy, tekst stwierdzający lub nawiązujący do faktu, że Ogłoszeniodawca może być młody itp.), Ogłoszeniodawca może zostać wezwany do przedłożenia niezamazany, nieprzycięty lub w inny sposób niezakłócony wizerunek twarzy.

9.2 Reklamodawcy mają możliwość zostania RubPage element, który jest tylko etykietą.

 

10. Postanowienia różne.

10.1 Wszystkie Conti inne informacje przekazane Spółce przez Reklamodawcę nie są uważane przez strony za poufne w żadnym celu. Niezależnie od wszystkiego do contw niniejszej Umowie, Spółka może, w jej sole dyskrecji, odpowiadać na uzasadnione prośby o informacje Reklamodawcy, któreether formalne lub nieformalne. Firma nie jest zobowiązana do sprzeciwiania się lub sprzeciwiania się takim żądaniom ani powiadamiania Reklamodawcy o takich żądaniach przed dostarczeniem jakichkolwiek odpowiedzi.

10.2 Każda ze stron potwierdza i zgadza się, że w pełni przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz miała możliwość skorzystania z pomocy wybranego przez siebie radcy prawnego przed akceptacją. Niniejsza Umowa contdotyczy całości umowy pomiędzy Reklamodawcą a Firmą w przedmiocie poruszanym w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne porozumienia, pisma i oświadczenia i może zostać zmieniona wyłącznie po zawiadomieniu przez Spółkę. Niniejsza Umowa jest wiążąca i działa na korzyść stron niniejszej Umowy oraz ich spadkobierców, osobistych przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy. Chociaż niniejsza Umowa może zostać przeniesiona lub przypisana przez Firmę, nie może zostać przeniesiona ani przypisana przez Reklamodawcę.

10.3 Reklamodawca zgadza się, że w przypadku co najmniej jednego z postanowień contzawarte w niniejszej Umowie będą z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żadne inne postanowienia niniejszej Umowy, a niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie (s) nigdy nie zostały uwzględnione.

10.4 Reklamodawca zgadza się, że do celów konstrukcyjnych niniejsza Umowa będzie uważana za sporządzoną zarówno przez Reklamodawcę, jak i Spółkę. Wszelkie niejasności i/lub niespójności nie będą interpretowane na korzyść lub przeciwko którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy.

10.5 Reklamodawca zgadza się, że we wszelkich czynnościach prawnych wynikających z niniejszej Umowy strona wygrywająca będzie uprawniona do uzasadnionych honorariów i kosztów adwokackich, w tym honorariów adwokackich w przypadku odwołania.

10.6 Strony zgadzają się, że niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Szwajcarii. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych ContUstawy o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów są wyraźnie wykluczone. W przypadku sporu między stronami wynikającego lub w inny sposób związanego z niniejszą Umową, strony spotykają się i negocjują w dobrej wierze, aby spróbować ponowniesolve spór. Jeśli strony nie są w stanie ponowniesolve sporu w drodze bezpośrednich lub nieformalnych negocjacji, a następnie jako strony, soljestemethod resolW przypadku takiego sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Izby Handlowej w Zurychu przez jednego arbitra, posiadającego wiedzę w zakresie sporów internetowych i e-commerce, wyznaczonego zgodnie z tymi zasadami. Postępowanie odbędzie się w Zurychu i będzie prowadzone w języku angielskim, z wyjątkiem roszczeń, w przypadku których należy dochodzić nakazu sądowego, które muszą być w sądzie właściwej jurysdykcji z siedzibą w Zurychu.

Arbiter nie ma prawa do zasądzenia jakichkolwiek odszkodowań karnych lub przykładowych; zaświadczyć pozew zbiorowy; dodaj dowolne imprezy; zmieniać lub ignorować postanowienia niniejszej Umowy; i są związane obowiązującym i obowiązującym prawem. Arbiter musi być członkiem adwokatury o dobrej reputacji i mieć możliwość podpisania przysięgi neutralności. Arbiter wyda pisemną opinię przedstawiającą wszystkie istotne fakty oraz podstawę swojej decyzji w ciągu trzydziestu (30) dni od zakończenia postępowania arbitrażowego. Decyzja lub orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla stron. Każde orzeczenie arbitrażowe może zostać wpisane jako wyrok lub postanowienie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ DO ROZPATRYWANIA ROSZCZEŃ ARBITRAŻOWYCH.

10.7 Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie będzie uważane za zrzeczenie się wcześniejszego lub późniejszego niewykonania tych samych lub innych postanowień niniejszej Umowy.

10.8 Poza obowiązkiem Reklamodawcy do uiszczenia opłat w terminie, żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności ani nie zostanie uznana za naruszenie lub niewykonanie postanowień niniejszej Umowy z powodu jakiegokolwiek opóźnienia lub niewykonania wymaganych niniejszą Umową w wyniku jakichkolwiek przyczyn lub warunków, które wykraczają poza uzasadnioną stronęontrola i że taka strona nie jest w stanie przezwyciężyć poprzez dołożenie uzasadnionej z handlowego punktu widzenia staranności, w tym, bez ograniczeń, działania siły wyższej; wojna, zamieszki, embarga, akty władzy cywilnej lub wojskowej lub terroryzm; pożar, powódź, trzęsienia ziemi, huragany, burze tropikalne lub inne klęski żywiołowe; kawałki włókien; strajki lub braki w transporcie, obiektach, paliwie, energii, sile roboczej lub materiałach; awaria infrastruktury usług telekomunikacyjnych lub informacyjnych; hacking, naruszenie bezpieczeństwa danych, SPAM, przeciążenie sieci lub jakakolwiek awaria komputera, serwera lub oprogramowania. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia siły wyższej, strona poszkodowana niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie i dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby zminimalizować wpływ zdarzenia.

10.9 Relacja między Firmą a Reklamodawcą w ramach niniejszej Umowy jest relacją niezależnego contzleceniodawcy i żaden z partnerów, franczyzodawcy, franczyzobiorcy, brokera, pracownika, podwładnego, agenta ani przedstawiciela drugiej strony w jakimkolwiek celu, ani nie będzie się pod tym względem reprezentował. Żadna ze stron nie ma żadnego prawa ani upoważnienia do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności, wyraźnych lub dorozumianych, w imieniu lub w imieniu innej strony ani do wiązania innej strony w jakikolwiek sposób lub rzecz wykraczającą poza zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy .

10.10 Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy z podaniem przyczyny, w oparciu o naruszenie niniejszej Umowy, niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu drugiej strony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez podania przyczyny, z zachowaniem dziesięciu (10) dni wypowiedzenia drugiej. Jednak każde anulowanie przez Reklamodawcę spowoduje, że wszystkie podane przez Reklamodawcę Contie są usuwane z ogólnodostępnych witryn sieci Spółki, z zastrzeżeniem zachowania do celów archiwalnych, contrzeczowych lub prawnych zgodnie z sekcją 3.5. nie contUdzielone przez Ogłoszeniodawcę dane podlegają zwrotowi po rozwiązaniu Umowy. W przypadku wypowiedzenia przez Reklamodawcę lub wypowiedzenia przez Spółkę z uzasadnionej przyczyny, żadne płatności nie zostaną zwrócone ani zwrócone. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, z chwilą rozwiązania stosunek stron ustaje.

10.11 Wszelkie zawiadomienia (np. w sekcji 3.5 lub sekcji 8.10) skierowane do Spółki w ramach niniejszej Umowy muszą być przesyłane do Spółki za pomocą następującego formularza: https://t.me/RubPage a w sekcji czatu należy zwrócić uwagę na „Prawne”.

10.12 W celu uniknięcia wątpliwości, w zakresie, w jakim odszkodowanie lub zwolnienie jest udzielane na rzecz lub na rzecz Spółki, takie odszkodowanie lub zwolnienie obejmuje agentów, podmioty stowarzyszone, pracowników, członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, prawników, sprzedawców, contratownicy, poprzednicy, następcy i cesjonariusze.

10.13 Sekcje 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8 i Sekcje od 4 do 10, wszystkie oświadczenia, gwarancje i zobowiązania Reklamodawcy dotyczące odszkodowania oraz wszelkie sekcje, które ze względu na swój charakter przetrwałyby, pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszą Umowę z dowolnego powodu.

Ważne!

Niezależnie od wszystkiego do contrzadko w niniejszej Umowie lub w innym miejscu, Firma zawsze zastrzega sobie prawo do jej soldyskrecja zażądania dokumentów tożsamości, zażądania zdjęć w celu weryfikacji, zweryfikowania wieku reklamodawców, zweryfikowania wieku reklamodawców przedstawionych na zdjęciach w momencie ich wykonania, odrzucenia Contwprowadzania, zmiany cen i/lub modelu cenowego i/lub zmiany kategorii i zasad reklamowych w odniesieniu do takich kategorii, a ponadto sprzedawania, przekazywania lub przypisywania dowolnych lub wszystkich danych i informacji Reklamodawcy, w tym między innymi informacji umożliwiających identyfikację osoby ponieważ termin ten został szeroko zinterpretowany i zdefiniowany (dalej „PII”) i/lub przekaże go osobie trzeciej oraz wszystkim poprzednikom, następcom i cesjonariuszom w przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lubsollub jeśli Spółka lub wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa Spółki zostaną nabyte w wyniku sprzedaży, fuzji lub innej reorganizacji Spółki zgodnie z niniejszą Umową – niniejsze upoważnienie i pozwolenie na przetrwanie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim Reklamodawca nie zgadza się na zmiany modelu cenowego lub modelu cenowego lub opcji usług, Reklamodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę i nie umieszczać żadnych przyszłych reklam.

W PRZYPADKU, strony niniejszym zgadzają się na warunki określone powyżej.

/s/ Firma

/s/ Reklamodawca